Siirry suoraan sisältöön

Mikromuovit ja kumiteollisuus

Mistä on kyse?
EU:n komissio julkaisi 16.1.2018 osana laajempaa kiertotalouden pakettia ns. muovistrategian, jonka osana käsitellään myös ns. mikromuoveja, oikeammin mikropartikkeleita. Muovistrategia tarjoaa hyvän pohjan vuoropuhelun aloittamiselle merten muovikuormituksen vähentämiseen liittyvien ratkaisujen suhteen. 

Kumiteollisuuden tuotteissa ei mikromuoveja
Kumiteollisuus ei lisää tuotteisiinsa mikromuoveiksi määriteltyjä partikkeleita. Rengas- ja tiemateriaalien kulumispartikkelit on kuitenkin strategiassa nostettu yhdeksi epäsuoraksi mikromuovien lähteeksi.

Olemme mukana rakentamassa tutkittuun tietoon pohjautuvaa kokonaisymmärrystä
Toimiala on tehnyt rengas- ja tiemateriaalien kulumispartikkeleihin liittyvää tutkimusta jo yli kymmenen vuoden ajan (www.wbcsd.org/Projects/Tire-Industry-Project). Ymmärrys ja osaaminen ovat matkan varrella karttuneet. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevat arviot perustuvat lähinnä matemaattisiin malleihin ja laskelmiin. Lisätutkimusta tarvitaan mm. mahdollisten kulkeutumisreittien paremman ymmärryksen suhteen. Toimialalla onkin käynnissä erilaisia hankkeita, joiden partikkelien kulkeutumista käsittelevän osion tulokset julkaistiin tietellisinä artikkeleina 2018 (www.etrma.org/key-topics/tyre-and-road-wear-particles/). Nyt julkaistujen artikkeleiden mukaan kulumispartikkeleiden kokonaismäärästä 2-5% voi mahdollisesti kulkeutua vesistöihin. Suurimmat kulkeutumiseen vaikuttavat tekijät ovat partikkeleiden koko ja tiheys.

Nykytietämyksen mukaan kulumispartikkelit eivät aiheuta riskiä vesieliöille. Mikäli rengas- ja tiemateriaalien kulumispartikkeleista tunnistetaan haittoja tai haitallisia ainesosia, ryhdytään toimenpiteisiin eli vähentämään kulkeutumista vesistöön, vähentämään partikkeleiden syntymistä sekä poistamaan partikkeleista haitallisiksi tunnistettuja ainesosia.

Monipuolisilla toimenpiteillä kokonaisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin
Pelkästään renkaiden suunnitteluun keskittyvillä toimilla olisi hyvin rajallinen vaikutus. Parhaisiin tuloksiin päästään vähentämällä partikkeleiden kulkeutumista veteen sekä rajoittamalla niiden syntymistä eri keinoilla. Keskeinen vaikutus saadaan mm. hule- ja sadevesien ohjauksella, liikenneratkaisuilla, tien pinnan laadulla ja kunnolla sekä ajo-olosuhteilla. 

Tutkimustoiminnan lisäksi kumiteollisuuden eurooppalainen järjestö ETRMA onkin käynnistänyt laajapohjaisen sidosryhmäkeskustelun siitä, jonka tavoitteena on saada aikaan toimiva dialogia ja tiedonjakamista sekä tutkimustoiminnan koordinointia sekä kehittää yhteistä tilannekuvaa siitä, miten rengas- ja  tiemateriaalien kulumispartikkeleiden syntymistä ja kulkeutumista voidaan tehokkaimmin vähentää.


Renkaiden tehtävänä on varmistaa optimaalinen suorituskyky ja liikenneturvallisuus kaikissa olosuhteissa. Tämä syntyy monien osatekijöiden kokonaisuuden summana. Tulevaisuuden ratkaisuissa tulee optimoida kokonaisuus sekä liikenneturvallisuuden että ympäristöystävällisyyden kannalta. Suomessa meillä on tähän huippuosaamista.

Ratkaisut kulumispartikkeleiden vähentämiseksi

1. Vähennetään kulumispartikkeleiden kulkeutumista vesistöihin
– Hulevesien ohjaus ja käsittely kaupunkialueilla sekä sadevesien ohjaus tiealueilta
– Katujen puhtaanapito ja aurauslumien sulatuskäytännöt kaupunkialueilla
2. Vähennetään partikkelien syntymistä
– Tien pintamateriaalien kehittämien – tinkimättä turvallisuudesta
– Tien merkintämateriaalien kehittäminen
– Tieliikennesäädösten kehittäminen siltä osin kun liikenneolosuhteet aiheuttavat kulumis-partikkeleiden lisääntymistä
– Ajoneuvojen kunnossapito (erityisesti pyörien kulmat ja suuntaukset)
– Renkaiden kulumiskestävyyden parantaminen – tinkimättä turvallisuudesta
– Tiestön kunnossapito
– Oikeammat rengaspaineet, rengaspaineiden valvontalaitteiden jatkokehitys 
– Ajotapakoulutus (osana ajokortin hankintaa)
3. Poistetaan haitallisiksi tunnistettuja ainesosia materiaaleja kehittämällä
– Useita tällaisia ratkaisuja on tehty jo aiempina vuosikymmeninä, mm. korkea-aromaatisten öljyjen käyttö renkaissa lopetettiin EU:n alueella 2000 –luvun alussa.